dezalenvanzeven

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 DEFINITIES

Onder de navolgende woorden wordt in de Algemene Voorwaarden (AV), en in de aanbiedingen en overeenkomsten waarop de AV van toepassing zijn, telkens het volgende verstaan:

1.1  De Zalen van Zeven
De rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het verlenen van horecadiensten.

1.2  Verlenen van horecadienst(en)
Het door De Zalen van Zeven verstrekken van logies en/of eten en/of drank en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin van het woord.

1.3  Klant
De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met De Zalen van Zeven een horecaovereenkomst heeft gesloten.

1.4  Gast
De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de klant gesloten horecaovereenkomst één of meer horecadienst(en) moet(en) worden verleend. Waar in de AV van gast of klant wordt gesproken, wordt zowel gast als klant bedoeld, tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van beide bedoeld kan zijn.

1.5  Horecaovereenkomst
Een overeenkomst tussen De Zalen van Zeven en een klant ter zake een of meer door De Zalen van Zeven te verlenen horecadiensten tegen een door de klant te betalen prijs. In plaats van de term horecaovereenkomst wordt soms de term reservering gebruikt.

1.6  Reserveringswaarde
De waarde van de horecaovereenkomst, die gelijk is aan de totale omzetverwachting van De Zalen van Zeven inclusief eventueel toeristenbelasting en btw ter zake een met de klant gesloten horecaovereenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de binnen De Zalen van Zeven geldende gemiddelden.

1.7  Koninklijke Horeca Nederland
Het Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horeca- en Aanverwante Bedrijf “Horeca Nederland” c.q. deeventuele rechtsopvolger daarvan.

1.8  No-show
Het zonder annulering niet gebruik maken door een gast van een op grond van een horecaovereenkomst te verstrekken horecadienst.

1.9  Kurken- en keukengeld
Het bedrag verschuldigd voor het in de ruimten van De Zalen van Zeven nuttigen van niet door De Zalen van Zeven verstrekte drank en/of eten.

1.10  Annulering
De in schriftelijke vorm door de klant aan De Zalen van Zeven gedane mededeling dat van één of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door De Zalen van Zeven aan de klant gedane mededeling dat één of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

1.11  Omzetgarantie
Een schriftelijke verklaring van de klant dat ter zake één of meer horecaovereenkomsten door De Zalen van Zeven minimaal een bepaald bedrag aan omzet door De Zalen van Zeven zal worden gerealiseerd.

1.12 Offerte

De door De Zalen van Zeven op te stellen kostenbegroting op basis van de wensen van de klant. Aan de offerte kunnen nooit rechten ontleend worden.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1  De AV zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle horecaovereenkomsten en ook op alle aanbiedingen ter zake de totstandkoming van deze horecaovereenkomsten. Als daarnaast toch andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de AV.

2.2  Afwijken van de AV is slechts schriftelijk mogelijk en van geval tot geval.

2.3  De AV strekken ook ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan De Zalen van Zeven gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een horecaovereenkomst of een andere overeenkomst of bij het exploiteren van De Zalen van Zeven.

ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING VAN HORECAOVEREENKOMSTEN

3.1  De Zalen van Zeven kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een horecaovereenkomst weigeren, tenzij een zodanige weigering plaatsvindt uitsluitend op één of meer gronden die in artikel 429 quater van het Wetboek van Strafrecht als discriminatie zijn aangemerkt.

3.2  Alle door De Zalen van Zeven gedane aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een horecaovereenkomst zijnvrijblijvend en onder het voorbehoud “zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt”, totdat de klant de aanbiedingheeft aanvaardt.

3.3  Een horecaovereenkomst voor (een) gast(en) aangegaan door tussenpersonen (cargadoors, reisbureaus, Online Travel Agents en andere horecabedrijven e.d.), al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. De Zalen van Zeven is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. De gast(en) en de tussenperso(o)n(en) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het verschuldigde.

ARTIKEL 4 OPTIERECHT

4.1  Een optierecht is het recht van een klant om eenzijdig de horecaovereenkomst tot stand te doen komen door de enkele aanvaarding van een geldig aanbod van De Zalen van Zeven.

4.2  Een optierecht kan alleen schriftelijk worden verleend. Een optierecht kan voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur worden overeengekomen. Het optierecht vervalt indien de optiehouder te kennen heeft gegeven geen gebruik te willen maken van het optierecht of indien de bepaalde duur is verstreken zonder dat de optiehouder te kennen heeft gegeven van het optierecht gebruik te willen maken.

4.3  Een optierecht kan door De Zalen van Zeven niet worden herroepen, tenzij een andere potentiële klant De Zalen van Zeven een aanbod doet tot het sluiten van een horecaovereenkomst ter zake het totaal of een gedeelte vande in optie uitstaande horecadiensten. De optiehouder dient in zo’n geval door De Zalen van Zeven van dit aanbod op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder binnen een door De Zalen van Zeven te stellen termijn te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de optiehouder niet binnen de gestelde termijn te kennen geeft gebruik te willen maken van het optierecht, vervalt het optierecht.

ARTIKEL 5 ALGEMENE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE ZALEN VAN ZEVEN

5.1  De Zalen van Zeven is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, op grond van de horecaovereenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen horecadiensten te verlenen op de in De Zalen van Zeven gebruikelijke wijze.

5.2  De Zalen van Zeven is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van horecadiensten aan een gast te beëindigen wanneer de gast de huis- en/of gedragsregels overtreedt, of zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust in De Zalen van Zeven en/of de normale exploitatie daarvan wordt verstoord. De gast dient alsdan op eerste verzoek De Zalen van Zeven te verlaten. Indien de klant op een andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen die hij uit welken hoofde ook richting De Zalen van Zeven heeft dan is De Zalen van Zeven gerechtigd de dienstverlening op te schorten. De Zalen van Zeven mag onderhavige bevoegdheden slechts uitoefenen indien de aard en de ernst van de door de gast begane overtredingen daartoe naar het redelijk oordeel van De Zalen van Zeven voldoende aanleiding geven.

5.3  De Zalen van Zeven is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de horecaovereenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde buitengerechtelijk te ontbinden. Maakt De Zalen van Zeven van deze bevoegdheid gebruik, dan zal De Zalen van Zeven tot geen enkele schadevergoeding richting de klant gehouden zijn.

5.4  De kerk en/of bij-ruimten zijn uitsluitend te huur van maandag tot en met zaterdag, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, (dagen en tijden variëren per locatie, vraag hiernaar bij De Zalen van Zeven). Op zon- en christelijke feestdagen zijn de ruimten alleen bestemd voor kerkdiensten en andere kerkelijke en religieuze activiteiten.

5.5  Aan de verhuur zijn de volgende beperkende voorwaarden gesteld:

 • er mag geen politieke propaganda plaatsvinden;
 • versterkte livemuziek en versterkte live acts zijn niet toegestaan, akoestische muziek is in beperkte mate toegestaan;
 • er mogen geen activiteiten worden gehouden die in strijd zijn met binnen het christelijk geloof algemeen erkende normen en inzichten.

5.6  De Zalen van Zeven is niet verplicht enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen. Het voorgaande houdt in dat De Zalen van Zeven niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor schade, verlies of diefstal van enig goed van de gast, welke De Zalen van Zeven geweigerd heeft om in ontvangst en/of bewaring te nemen.

5.7  Indien De Zalen van Zeven voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig bedrag aan de gast in rekening brengt, moet De Zalen van Zeven op die goederen letten als een goed huisvader, onverminderd het bepaalde in artikel 11.

5.8  De Zalen van Zeven is niet verplicht enig huisdier van de gast toe te laten en kan aan de toelating voorwaarden verbinden. Voor de toelating van assistentiehonden gelden de wettelijke regeling(en), inclusief de daarin aangegeven uitzonderingen.

5.9  Geoffreerde prijzen en/of aanbiedingen, al dan niet door klant bevestigd, zijn onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen. De Zalen van Zeven behoudt zich het recht voor om jaarlijks per 1 januari de prijzen te verhogen.

5.10  Mocht De Zalen van Zeven door oorzaken buiten haar schuld om niet in staat zijn het gehuurde ter beschikking te stellen dan is De Zalen van Zeven niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.

ARTIKEL 6 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE GAST

6.1  De klant is verplicht in zijn of namens hem uitgebrachte reclame en aankondigingen, hoe ook genaamd, over zijn in het gehuurde te organiseren evenement/bijeenkomst expliciet te vermelden dat hij de organisator is. Het is de klant daarbij niet toegestaan te (doen) vermelden of de indruk te wekken dat De Zalen van Zeven (mede)organisator is. De klant is gehouden om bij overtreding van het bovenstaande aan De Zalen van Zeven de (gevolg)schade te vergoeden die De Zalen van Zeven hierdoor lijdt. Van het bovenstaande kan uitsluitend met schriftelijke toestemming en onder door De Zalen van Zeven te stellen voorwaarden worden afgeweken.

6.2  De gast is verplicht om zich aan de in De Zalen van Zeven geldende huis- en gedragsregels te houden en de redelijke aanwijzingen van De Zalen van Zeven op te volgen. De Zalen van Zeven moet de huis- en gedragsregels op een duidelijk waarneembare plaats kenbaar maken of schriftelijk verstrekken. Redelijke aanwijzingen mogen mondeling worden gegeven.

6.3  De gast is verplicht om mee te werken aan redelijke verzoeken van De Zalen van Zeven in het kader van diens wettelijke plichten over onder andere veiligheid, identificatie, voedselveiligheid/hygiëne en beperking van overlast.
6.4  De gast is verantwoordelijk voor het deurbeleid.

6.5  De gast dient zich te houden aan de toegestane geluidsgrenzen, deze zijn als volgt;

 • overdag (08.00 – 18.00) maximaal 70 dB
 • ’s avonds (18.00 – 23.00) maximaal 65 dB
 • na 23.00 uur is het niet toegestaan om geluid te versterken, (muziek ten gehore te brengen dan wel de microfoon te gebruiken).
 • Wanneer er muziek ten gehore wordt gebracht, ook al is dit binnen de geluidsgrenzen, dan dienen deuren en ramen gesloten te worden om daardoor overlast voor andere bezoekers en omwonenden te beperken.

6.6  Het is niet toegestaan om (tenzij anders schriftelijk overeengekomen) op locatie, dan wel in de directe omgeving van de locatie, met rijst, confetti, etc. te strooien of om vuurwerk af te steken. Gast ziet toe op strikte naleving hiervan. Schoonmaakkosten zullen in alle gevallen in rekening worden gebracht aan de gast. De hoogte van deze kosten worden in alle redelijkheid door De Zalen van Zeven vastgesteld.

6.7  Het is de gast niet toegestaan om consumpties te verkopen of gratis te verstrekken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.8  De gehuurde ruimten dienen, met inbegrip van inventaris, achtergelaten te worden in de staat waarin zij werden gehuurd. Door de gast veroorzaakte vervuiling en/of beschadiging komt voor rekening van de klant.

6.9  Onderverhuring is niet toegestaan.

6.10  Technische apparatuur, (eigendom van De Zalen van Zeven en anders dan beamer, laptop, microfoon), mag alleen door personeel van De Zalen van Zeven (of met toestemming door een aangewezen derde) worden bediend.

6.11  De Zalen van Zeven beschikt niet over een parkeerontheffing. Toestemming om te mogen parkeren bij de gebouwen, anders dan de regulier aanwezige parkeerfaciliteiten, dient door de klant zelf aangevraagd te worden. Wel zijn er parkeerkaarten beschikbaar (tegen betaling) voor nabijgelegen parkeergarages, (dit verschilt tevens per locatie, informeer hiernaar bij De Zalen van Zeven).

6.12  Het is de gast niet toegestaan enige verandering of toevoeging aan de gehuurde ruimte(n) of de inrichting daarvan aan te brengen, zonder schriftelijke toestemming.

6.13  Het is de gast niet toegestaan het gehuurde anders te gebruiken dan waarvoor het is verhuurd. De huurovereenkomst vermeld waarvoor de ruimten worden gehuurd.

6.14  Het aanbrengen van reclame aan, op, rondom en in het gebouw dient in overleg en met goedkeuring van de De Zalen van Zeven te geschieden. Er mogen zonder schriftelijke toestemming vóóraf geen bevestigingsmaterialen worden aangebracht in of aan het gebouw.

6.15  De inrichting van het gehuurde geschiedt uitsluitend in overeenstemming met de voorschriften van de Utrechts Brandweer.

6.16  Gast is niet bevoegd andere ruimten te betreden dan het gehuurde, met uitzondering van voor iedereen toegankelijke ruimten.

6.17  Gast is verplicht – tenzij anders overeengekomen – na afloop van het gebruik door hem aangevoerde goederen uit het gebouw te verwijderen. De Zalen van Zeven is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van deze goederen.

6.18  Klant is verplicht, om uiterlijk 4 weken vóór de huurdatum, een programma (organisatorisch en technisch) en een opgave van de aard van alle in de gehuurde ruimte te houden bijeenkomsten ter beoordeling aan De Zalen van Zeven te zenden. Dit programma moet met De Zalen van Zeven worden doorgesproken en schriftelijk worden goedgekeurd.

6.19  Het is klant niet toegestaan om radio- en/ of televisieopnamen te maken, tenzij uiterlijk 4 weken voor de huurdatum schriftelijk toestemming is gevraagd door klant aan De Zalen van Zeven. Dit verzoek moet met De Zalen van Zeven worden doorgesproken en schriftelijk worden goedgekeurd. Dit geldt tevens voor opnamen gemaakt door derden/ externe partijen, de organisatie van de bijeenkomst is hiervoor aansprakelijk.

6.20  Aanwezige instrumenten zijn geen eigendom van De Zalen van Zeven. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder daarvoor schriftelijk toestemming te hebben gevraagd en verkregen.

ARTIKEL 7 RESERVEREN

7.1  Indien de gast niet binnen een half uur na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd kan De Zalen van Zeven de reservering als geannuleerd beschouwen, onverminderd het bepaalde in artikel 8.

7.2  De Zalen van Zeven kan voorwaarden verbinden aan de reservering.

ARTIKEL 8 ANNULERINGEN

8.1 Annulering door klanten, algemeen

8.1.1  De klant is bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren tegen betaling van de annuleringskosten. Als een klant niet binnen een half uur na het afgesproken tijdstip arriveert dan wordt de klant geacht geannuleerd te hebben en dan is hij de annuleringskosten verschuldigd. Indien klant alsnog na een half uur (of later) na het afgesproken tijdstip arriveert, kan De Zalen van Zeven zich op deze verschuldigde annuleringskosten beroepen dan wel alsnog uitvoering geven aan de horecaovereenkomst en volledige nakoming van klant omtrent de horecaovereenkomst te verlangen.

8.1.2  Het bepaalde in de artikelen 12 en 13.4 is ook op annuleringen van toepassing.

8.1.3  Ingeval van no-show is de klant in alle gevallen verplicht de reserveringswaarde te betalen.

8.1.4  Op de geannuleerde horecadiensten zijn onderstaande bepalingen pro rata van toepassing. Bij annulering:

 • Meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum 0% van de reserveringswaarde.
 • Meer dan 3 dagen, doch minder dan 7 dagen voor de ingangsdatum 50% van de reserveringswaarde.
 • 3 dagen of minder voor de ingangsdatum 100% van de reserveringswaarde.
  Bovenstaande bepalingen zijn van toepassing op alle geannuleerde horecadiensten, catering, zalen, zowel mondeling als schriftelijk overeengekomen.

8.2 Annulering door De Zalen van Zeven

8.2.1  De Zalen van Zeven is met inachtneming van het navolgende bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren, tenzij anders is overeengekomen.

8.2.2  Indien De Zalen van Zeven een horecaovereenkomst annuleert is het artikel 8.1.1 van overeenkomstige van toepassing, met omwisseling van klant en De Zalen van Zeven.

8.2.3  De Zalen van Zeven is te allen tijde bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren zonder tot betaling van de hierboven bedoelde bedragen gehouden te zijn, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van die horecaovereenkomst in De Zalen van Zeven te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van klant of gasten, dat De Zalen van Zeven de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien het van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Maakt De Zalen van Zeven van deze bevoegdheid gebruik nadat de betreffende bijeenkomst begonnen is, dan is de klant gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten horecadiensten, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het overige. De vergoeding voor genoten horecadiensten wordt in voorkomend geval naar tijdsevenredigheid berekend.

8.2.4 De Zalen van Zeven is gerechtigd om, in plaats van zijn in artikel 8.2.3 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de betreffende bijeenkomst. Als er voldoende aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is De Zalen van Zeven alsnog gerechtigd zijn in artikel 8.2.3 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.

ARTIKEL 9 WAARBORGSOM EN TUSSENTIJDSE BETALING

9.1  De Zalen van Zeven kan van de klant verlangen dat deze onder De Zalen van Zeven een waarborgsom deponeert. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor De Zalen van Zeven en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet. Tot meerdere zekerheid van De Zalen van Zeven kan deze van de klant verlangen zijn medewerking te verlenen aan het verstrekken van de benodigde gegevens, waaronder het maken van een afdruk of kopie van de creditcard van de klant, om de waarborgsom en de mogelijkheid tot het uitwinnen daarvan zo veel als mogelijk zeker te stellen.

9.2  De Zalen van Zeven kan steeds tussentijds betaling verlangen van al verleende horecadiensten.

9.3  De Zalen van Zeven mag zich verhalen op het door de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag ter zake al datgene wat de klant uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door De Zalen van Zeven onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.

ARTIKEL 10 OMZETGARANTIE

Indien een omzetgarantie is afgegeven is de klant verplicht ter zake de betreffende horecaovereenkomst(en) tenminste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag aan De Zalen van Zeven te betalen.

ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ZALEN VAN ZEVEN

11.1  De Zalen van Zeven is tegenover de gast aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door De Zalen van Zeven in de nakoming van de overeenkomst, tenzij die tekortkoming niet kan worden toegerekend aan De Zalen van Zeven dan wel aan personen van wier hulp De Zalen van Zeven bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.

11.2  Onverminderd het bepaalde in artikel 5.7 is De Zalen van Zeven niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in De Zalen van Zeven zijn meegebracht door een gast die daar zijn intrek heeft genomen. De klant vrijwaart De Zalen van Zeven tegen aanspraken van gasten ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van De Zalen van Zeven.

11.3  Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt, is De Zalen van Zeven niet aansprakelijk met uitzondering van, indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van De Zalen van Zeven.

11.4  De Zalen van Zeven is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan De Zalen van Zeven houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van De Zalen van Zeven staat, met uitzondering van, indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van De Zalen van Zeven.

11.5  Aansprakelijkheid van De Zalen van Zeven is beperkt tot het bedrag dat redelijkerwijs te verzekeren valt.

11.6  Indien voor de gast aan de in bewaring gegeven goederen, waarvoor een vergoeding als bedoeld in artikel 5.7 in rekening wordt gebracht, schade ontstaat, is De Zalen van Zeven verplicht de schade aan deze goederen ten gevolge van beschadiging of vermissing te vergoeden. Schadevergoeding is niet verschuldigd terzake in de afgegeven goederen aanwezige andere goederen.

11.7  Indien De Zalen van Zeven goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat De Zalen van Zeven daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is De Zalen van Zeven niet aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij De Zalen van Zeven opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van De Zalen van Zeven. In alle gevallen geldt dat De Zalen van Zeven niet gehouden kan worden tot vergoeding van schade van goederen die zich bevinden in goederen die worden gedeponeerd, bewaard of achtergelaten, ongeacht of De Zalen van Zeven daarvoor enige vergoeding bedingt.

11.8 De Zalen van Zeven is niet aansprakelijk voor van buitenaf komende geluidshinder, (zoals bijvoorbeeld demonstraties, verkeerslawaai e.d.).

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GAST EN/OF KLANT

De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor De Zalen van Zeven en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enig goed waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

ARTIKEL 13 AFREKENING EN BETALING

13.1  De klant is de in de horecaovereenkomst overeengekomen prijs verschuldigd, onverminderd het bepaalde in artikel 5.7. De prijzen worden vermeld op lijsten die door De Zalen van Zeven op een voor de gast zichtbare plaats zijn aangebracht of zijn opgenomen in een lijst die aan de klant, desnoods op diens verzoek, wordt overhandigd of die via digitale bronnen toegankelijk is voor de klant.

13.2  Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van garderobe, garage, safe, wasserij of stomerij, telefoon, internet, wifi, roomservice, t.v.-huur e.d. kan door De Zalen van Zeven een extra vergoeding in rekening worden gebracht.

13.3  Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen ter zake annulering of no-show, zijn door de klant verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De klant dient voor betaling per bank zorg te dragen, tenzij anders overeengekomen.

13.4  De gast en de klant zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen die één van hen of beiden aan De Zalen van Zeven uit welken hoofde ook verschuldigd zijn. Horecaovereenkomsten worden met uitzondering van andersluidend beding geacht mede namens elke gast gesloten te zijn. Door te verschijnen geeft de gast te kennen dat de klant bevoegd was hem bij het sluiten van de betreffende horecaovereenkomst te vertegenwoordigen.

13.5  Zolang de klant niet geheel aan al zijn verplichtingen richting De Zalen van Zeven heeft voldaan is De Zalen van Zeven gerechtigd om alle goederen welke door de klant in De Zalen van Zeven zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de klant ten genoegen van De Zalen van Zeven aan al zijn verplichtingen jegens De Zalen van Zeven heeft voldaan. Naast een retentierecht komt De Zalen van Zeven in voorkomend geval een pandrecht toe op de betreffende goederen.

13.6  Alle facturen, voor welk bedrag ook, dienen door de klant binnen veertien dagen na factuurdatum aan De Zalen van Zeven te worden voldaan.

13.7  Als en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Uitsluitend indien de klant een natuurlijk persoon (consument) is, stuurt De Zalen van Zeven bij achterwege blijven van betaling, eenmalig een ingebrekestelling met een termijn van tenminste 14 dagen om alsnog te betalen.

13.8  Indien de klant in gebreke is moet hij aan De Zalen van Zeven alle op de inning vallende kosten vergoeden. De buitengerechtelijke inningskosten worden in rekening gebracht volgens de wet.

13.9  Indien De Zalen van Zeven goederen als bedoeld in artikel 13.5 onder zich heeft en de klant van wie De Zalen van Zeven de goederen onder zich heeft gekregen gedurende drie maanden in gebreke is, is De Zalen van Zeven gerechtigd deze goederen publiekelijk dan wel onderhands te verkopen en zich op de opbrengst daarvan te verhalen. De aan de verkoop verbonden kosten komen eveneens ten laste van de klant en De Zalen van Zeven kan zich ook daarvoor op de opbrengst van de verkoop verhalen. Hetgeen na het verhaal van De Zalen van Zeven resteert, wordt aan de klant uitgekeerd.

13.10  Iedere betaling zal, ongeacht enige door de klant bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de klant aan De Zalen van Zeven in de navolgende volgorde:

 • De kosten van executie
 • De gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten
 • De rente
 • De schade
 • De hoofdsom

13.11  Betaling geschiedt in Euro’s. Indien De Zalen van Zeven buitenlandse betaalmiddelen accepteert dan geldt de op het moment van betaling geldende marktkoers. De Zalen van Zeven kan daarbij bij wijze van administratiekosten een bedrag in rekening brengen dat overeenkomt met maximaal 10% van het bedrag dat in vreemde valuta wordt aangeboden. De Zalen van Zeven kan dit bewerkstelligen door de geldende marktkoers met maximaal 10% aan te passen.

13.12  De Zalen van Zeven is nimmer gehouden om andere betaalmiddelen dan bankoverschrijving te accepteren en kan aan acceptatie van dergelijke andere betaalmiddelen voorwaarden verbinden.

ARTIKEL 14 OVERMACHT

14.1  Als overmacht voor De Zalen van Zeven, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming De Zalen van Zeven niet kan worden toegerekend, geldt iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de horecaovereenkomst door De Zalen van Zeven zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de horecaovereenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

14.2  Als een van de partijen bij een horecaovereenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die horecaovereenkomst te voldoen, is hij verplicht de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

ARTIKEL 15 GEVONDEN VOORWERPEN

15.1  In het gebouw en aanhorigheden van De Zalen van Zeven verloren of achtergelaten voorwerpen, die door de gast worden gevonden, moeten door deze zo spoedig mogelijk bij De Zalen van Zeven worden ingeleverd.

15.2  Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na de inlevering daarvan bij De Zalen van Zeven heeft gemeld, verkrijgt De Zalen van Zeven het eigendom.

15.3  Indien De Zalen van Zeven door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de gast. De Zalen van Zeven is nimmer tot toezending verplicht.

ARTIKEL 16 KURKEN- EN KEUKENGELD

16.1  De Zalen van Zeven kan de gast verbieden om zelf meegebracht eten en/of drinken in De Zalen van Zeven, daaronder het terras mede begrepen, te nuttigen. Indien De Zalen van Zeven het nuttigen van zelf meegebracht eten en/of drinken toestaat, kan De Zalen van Zeven aan het toestaan daarvan voorwaarden verbinden, waaronder het in rekening brengen van Kurken- en/of keukengeld.

16.2  De in de artikelen 16.1 bedoelde bedragen worden vooraf overeengekomen dan wel, bij gebreke van voorafgaande overeenkomst, in redelijkheid vastgesteld door De Zalen van Zeven.

ARTIKEL 17 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

17.1  Op horecaovereenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

17.2  Ingeval van geschillen tussen De Zalen van Zeven en een klant (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter in de woonplaats van De Zalen van Zeven, tenzij op grond van dwingende wetsbepaling een andere rechter bevoegd is en onverminderd de bevoegdheid van De Zalen van Zeven het geschil te laten beslechten door de rechter die bij gebreke van dit beding bevoegd zou zijn.

17.3  Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.

17.4 De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.